Regeleksplosion! – AB18 og hvad med pyramiderne?

AB18 udvalget har meddelt, at offentliggørelsen af resultatet af udvalgets arbejde er udskudt halvanden måned til den 21. juni 2018, altså årets længste dag. Det er en klog beslutning. Det betyder jo, at vi får god tid til at læse den længste AB mm nogensinde. Onde tunger vil måske sige, at en offentliggørelse i sommerferien kunne tyde på, at man ønsker en offentliggørelse uden alt for megen debat. Det tror jeg nu ikke, udsættelsen skyldes vel ganske enkelt, at man har behov for at tygge de fremkomne ændringsforslag igennem samtidig med, at man igen får gennemtænk hele komplekset af forslag til nye regler. Da næppe alle byggeriets folk har fuldt overblik over det kommende regelkompleks, hermed en hurtig oplistning:

AB92 bliver til AB18

ABR89 bliver til ABR18

ABT93 bliver til ABT18. T står for totalentreprise.

Der kommer en forenklet AB18 for mindre byggesager

Der kommer en forenklet ABR18 for mindre rådgivningsopgaver

AB Forbruger bevares i sin nuværende form

Udvalget arbejder åbenbart stadigvæk på 4 appendikser (tillæg!) til AB18.

Med til billedet hører også, at Bygningsreglementet 2015 netop er revideret og er trådt i kraft som BR18 ligesom ydelsesbeskrivelsen ” Byggeri og Planlægning 2012” revideres og kommer til at hedde ”Byggeri og Landskab 2018”. Disse revisioner ligger dog udenfor AB udvalgets kompetence.

Nå ja, og så er der jo også lige den kommende, om end noget opreklamerede, datasikkerhedsforordning at forholde sig til!

AB 18 udvalget blev nedsat i 2014, består af 15 medlemmer, primært jurister, herunder en HR-dommer og 2 professorer, samt et par civilingeniører, og har altså arbejdet med sagen i næsten 4 år. Udvalget oplyser selv, at man indledte arbejdet med at filosofere over hvordan man kunne øge produktivitet, effektivitet og kvalitet i byggebranchen. Det er et sundt udgangspunkt, men resultatet af 4 års overvejelser er næppe særligt egnet til at fremme det smukke formål. De 41 indkomne høringssvar er endnu ikke offentliggjort men man må da håbe, at de får udvalget til at gå selvkritisk til værks. Det er oppe i tiden at tale om, ja endda at forlange afbureaukratisering og regelforenkling. Men spørgsmålet er vel om et panel af jurister er de rette til at gennemføre noget sådant. Udvalgets udkast tyder i hvert fald ikke på det. På AB18 konferencen i februar var der nogen bekymring at spore fra teknikernes side mens juristerne var ret højstemte. Som byggejurist og underviser i byggejuraen er det min erfaring, at allerede det nuværende regelsæt kan volde mange aktører inden byggeriet, store som små, vanskeligheder. En omfattende forøgelse af regelmængden indebærer en alvorlig risiko for at modarbejde det ovennævnte smukke formål.

Et af argumenterne for regelforøgelsen er, at man har omarbejdet retspraksis til AB 18 regler. Dette skulle gøre det lettere at håndtere byggejuraen. Men, men, men retspraksis er jo grundlæggende udtryk for noget så elementært som praksisbaseret sund fornuft. At sætte sund fornuft på regler kan lyde smukt i teorien men det vil ikke hjælpe i praksis. Der indføres regler som skal styre konflikter via et regelsystem for mægling, lige som for skilsmisser. Noget sådant er efter min mening en grov undervurdering af byggeriets praktikere og udtryk for en ganske unødvendig omsorg for byggeriets folk. I kommissoriet for AB-udvalget kan man læse, at opgaven var at skabe et AB18 system som kan anvendes uanset entreprisens størrelse og omfang. Dette har udvalget valgt at se ganske bort fra. Vi får nu AB18, AB18 i forenklet udgave samt AB Forbruger. ”Tak for kaffe” fristes man til at sige.

Desuden skal systemet beriges med de 4 såkaldte appendixer hvis indhold vi, forbavsende nok, til dato endnu ikke kender. Reformudspillet er gennemsyret af den idé, at byggeriet er blevet mere og mere komplekst og derfor kræver mere og mere komplekse regler. Men er det nu rigtigt?  Var det mindre komplekst at opføre Københavns Rådhus for 120 års siden og f.eks. Keops pyramiden for mere 4.000 år siden. Næppe. Vi må ikke lade juristerne tage magten fra byggeriets udførende. Vi kan kræve af håndværkerne og rådgiverne, at de kan deres fag til fingerspidserne, men vi kan ikke kræve at de skal supplere deres fag med en Djøf baggrund. AB92 har 47 paragraffer medens AB18 udkastet har 69 paragraffer ligesom AB18 er mere ordrigt. Det ville have været flot, såfremt udvalget som et bidrag til regelforenklingen have formået at reducere de 47 paragraffer til f.eks. 40. Som bekendt er intet umuligt indenfor byggeriet, når viljen er der.