Så blev spændingen udløst. På den fuldt bookede AB 18 konference som holdtes den 21. februar 2018 i DIs lokaler kunne vi alle, hvad enten vi var fysisk tilstede eller fulgte indlæggene via streaming få et foreløbigt indtryk af AB kommissionens overvejelser og forslag.

Præsentationen varetoges af 1 højesteretsdommer, 2 professorer, 3 advokater, 2. storentreprenører, 1 rådgiver samt 1 kommunal byggechef.

Indlæggene var koncentreret om udkastene til AB 18 og ABR 18. det var der god grund til, idet udvalget ifølge det oplyste ikke har afsluttet sit arbejde med følgende ganske vigtige elementer:

– Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 18)

– Forenklet AB 18

– Forenklet ABR 18

– Appendiks om projektudvikling

– Appendiks om projektoptimering

– Appendiks om driftskrav

– Appendiks om incitamentsbestemmelser.

Det siger vel nærmest sig selv, at det er noget vanskeligt at danne sig et endeligt overblik over udvalgets overvejelser når så vigtige elementer udestår. Det blev da også påpeget af en enkelt indlægsholder.

AB 92 har 47 paragraffer mens udkastet til AB 18 har 69 paragraffer – altså plus de ovenstående manglende appendikser mm.

I en tid hvor såvel regering som erhvervsliv drømmer om afbureaukratisering og regelforenkling kan udvalgets udspil nok vække en vis bekymring.

Men hvad er så årsagen til denne regeleksplosion som næppe alle praktikere i byggebranchen vil hilse velkommen.

For det første har udvalget valgt at transformere solid voldgiftspraksis til AB regler.

For det andet bærer udkastene præg af et klart ønske om at stramme det daglige samvirke på byggepladsen op med et betydeligt antal formkrav.

For det tredje er der ikke megen tvivl om, at de seneste års byggeskandaler med alvorlige budgetoverskridelser har sat deres præg på udvalgets medlemmer, altså a la ”vi må gøre noget, flere regler, mere kontrol, mere papir”.

For det fjerde, hvilket nok for alle parter bliver den største udfordring, forsøget på at formalisere samvirket, altså opgave- og ansvarsfordelingen mellem rådgiverne og entreprenørerne.

Sagt på en anden måde, man får det klare indtryk, at udvalget mener, at de større byggesager, bl.a. pga. den tekniske udvikling og ”nye” samarbejdsformer, har udviklet sig til uoverskuelige rodebutikker som der nu er stort behov for at få styr på via regelopstramninger og regelforøgelser.

Til de mere underholdende elementer kan man regne udvalgets opfattelse af sin egen uundværlighed ved at foreslå et permanent udvalg, som dog efter det oplyste ikke skal arbejde hele tiden, drømmen om at gøre de danske regler internationale samt endelig forslaget om formaliseret konflikthåndtering startende med 2 gange obligatorisk mægling på forskelligt niveau, voldgift light samt endelig rigtig voldgift.

Det skal understreges, at flere af udvalgets forslag til ændring af AB 92 må hilses velkommen men samlet set kan man tvivle på, at de 69 paragraffer vil vække udtalt glæde bredt blandt byggeriets parter.

Og så har vi endda appendikserne mm til gode.

Det blev på konferencen at en enkelt indlægsholder bemærket, at de foreliggende forslag til modernisering af AB92 og ABR89 vil favorisere de store entreprenører og de store rådgivningsfirmaer. Det kan der ikke herske megen tvivl om, at han har ret i. Og det er jo temmelig trist at konstatere.

En anden af indlederne mente, at de nye regler sikkert vil fordyre byggeriet, men at man jo så kunne håbe, at kvaliteten vil få et løft.

Det blev også bemærket, at man, selv med de nye regler, ikke vil kunne undgå fællesbetingelser med fravigelser / justeringer af AB18. Det tror jeg, at vedkom-mende taler har ganske ret i. Og nu bliver der jo langt flere regler at tage fat på at fravige.

Nå, men man kan jo altid prøve, omend sikkert forgæves, at fastholde AB 92 universet. Eller måske satse på den endnu ikke offentliggjorte AB18 light som, som det blev sagt, er beregnet til mindre og ukomplicerede sager. Dette ud fra den kætterske tanke, at godt byggeri altid skabes af gode håndværkere og gode rådgivere. Byggeriets regler skal støtte, men bestemt ikke styre processen.